MR

Medezeggenschapsraad (MR) en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Elke school of onderwijsinstelling moet een medezeggenschapsraad hebben. Binnen onze school geeft de medezeggenschapsraad (MR) invulling aan de Wet medezeggenschap op scholen. In de MR zijn vier afgevaardigden van de leerkrachten en vier afgevaardigden van de ouders. Beide locaties worden door ouders en leerkrachten vertegenwoordigd. Zij bespreken met de directie onder andere beleidsvoornemens, begroting, formatie, protocollen en ontwikkelingen die van invloed zijn op de toekomst van onze school. 

Onze school vaardigt een ouder en een leerkracht af naar de gemeenschappelijke MR. De GMR vervult dezelfde functie als de MR, maar doet dat in samenspraak met het College van Bestuur over aspecten die gelden voor alle scholen die onderdeel uitmaken van Markant Onderwijs. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, dus iedere ouder of leerkracht kan als toehoorder de vergaderingen bijwonen. De vergaderdata worden gepubliceerd in de schoolkalender en in de mededelingen. Het MR-reglement en de notulen van de vergaderingen worden gepubliceerd op deze website. De MR is per e-mail te bereiken via mr@montessoriplus.nl.

Cookie instellingen