Visie / kernwaarden

Wij zijn een school die uitgaat van het gedachtegoed van Maria Montessori. Zij leefde van 1870 tot 1952. Haar visie en gedachtegoed zijn nog altijd springlevend.

‘Observeren is het uitgangspunt van ons handelen.’

Het kijken en luisteren naar kinderen en de manier waarop kinderen actief bezig zijn, trok haar aandacht. Zij signaleerde dat er positieve effecten ontstaan wanneer kinderen zelf grip krijgen op hun ontwikkeling. 

Op onze school werken wij vanuit de inzichten die zij onder andere heeft gegeven over het werken met materialen (van concreet naar abstract), werken vanuit het geheel naar delen, werken vanuit eigen keuze van het kind en werken aan de zelfstandigheid van kinderen. Ook op de afdeling hoogbegaafdheid werken we vanuit deze visie. Iedere leerling op deze afdeling is in staat om zichzelf te ontwikkelen door gebruik te maken van zijn of haar vaardigheden en talenten en is zich bewust van zijn of haar sterke en zwakke kanten. 

Daarnaast zijn wij een moderne school in een samenleving die voortdurend in beweging en aan verandering onderhevig is. De technologie biedt nieuwe leermogelijkheden en heeft grote invloed op hoe de wereld er in de toekomst uitziet. Daarom leiden wij kinderen niet alleen op voor het heden, maar bereiden wij hen ook voor op de toekomst door te werken aan vaardigheden die relevant zijn in de 21e eeuw. Zo werken de kinderen veel samen, zitten de kinderen in heterogene groepen (groepjes waarbinnen de kinderen een verschillend niveau hebben) en ligt er een nadruk op vertrouwen, samenwerken, kritisch denken en op de ontwikkeling van creatieve oplossingen en het verwerven van sociale vaardigheden. Dit alles staat in het teken van groei naar zelfstandigheid en de ontwikkeling van het zelfvertrouwen. 

Kinderen vaardiger maken op het gebied van ICT krijgt op onze school ook een steeds duidelijkere plek. Ze leren bij ons hoe ze om kunnen gaan met computers. Zo maken ze bijvoorbeeld regelmatig hun werk in Google Classroom en leren ze met elkaar te werken in één document of op afstand van elkaar via Google Hangouts. Daarnaast leren wij ze informatie te vinden op internet. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat kinderen kritisch zijn op wat er op internet staat en hoe ze kunnen nagaan of informatie klopt. Ook leren wij ze hoe om te gaan met de mogelijkheden van smartphones in het onderwijs, tablets, apps en sociale media.

Kernwaarden

Vertrouwen

‘Help en leer mij het zelf doen!’

Wij hebben vertrouwen in de wil van elk kind en de volwassene binnen onze school om zich te ontwikkelen. Wij gaan er hierbij vanuit dat er verschillen zijn tussen kinderen/volwassenen en hun talenten. Wij weten dat er soms lef voor nodig is om aan te geven dat iets niet lukt en dat je hulp nodig hebt. Wij hebben elkaar nodig om verder te groeien. Reflecteren op elkaars handelen en feedback geven zijn daarbij niet weg te denken. Door met een open houding goed naar elkaar te kijken en te luisteren kan dit vertrouwen in elkaar groeien. Veiligheid in de vorm van voorspelbaarheid en transparantie (zeggen wat je doet en doen wat je zegt) is hierbij een voorwaarde. 

Eigenheid

‘Vrijheid in gebondenheid’ 

Ieder mens is uniek. Door onze manier van onderwijs ontdekt het kind waar het sterk in is. Wij bieden kinderen de gelegenheid om in eigen tempo, op eigen niveau en naar eigen interesse te werken binnen de gestelde kaders van de school. Een rijke leeromgeving stimuleert hun persoonlijke aandacht, verwondering en verbeeldingskracht. Er is ruimte voor het eigen leerproces, waarbij we uitgaan van wat het kind nodig heeft. Ook voor de volwassenen binnen de school geldt dat de eigenheid er mag zijn. Door mooie eigenschappen en talenten van teamleden in te zetten, maken wij ons onderwijs nog sterker. 

Plezier

‘Never help a child with a task at which he feels he can succeed’

Onze school is een plek waar kinderen zichzelf kunnen zijn, waar we kinderen positief benaderen, waar we ze eigenaar maken van hun eigen leren. Wij zien het als onze taak dat kinderen plezier beleven in leren en dat enthousiasme, motivatie en nieuwsgierigheid blijven bestaan. We zien dan dat kinderen trots zijn, komen vertellen wat ze geleerd hebben en het ook willen delen. Voor ons als volwassenen geldt dat wij plezier ervaren als er ruimte is om met collega’s onderling ervaringen uit te wisselen, elkaar te inspireren, met elkaar te lachen en samen onszelf te ontwikkelen. Ook genieten wij ervan als we zien dat kinderen zich ontspannen en groeien in hun ontwikkeling. Een goede samenwerking met ouders verhoogt ons werkplezier.  

Verantwoordelijkheid

‘Zorg voor jezelf en je omgeving’ 

Ons onderwijs doet een beroep op zelfstandigheid, eigen motivatie en de zelfreflectie van de kinderen en volwassenen. We leren kinderen zich verantwoordelijk te voelen voor hun eigen leerproces en voor hun omgeving. Ook het zelf kunnen oplossen van ‘problemen’ verstaan wij onder verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid kan zich alleen ontwikkelen in vrijheid en die bieden we dan ook. Dit is een proces waarin een kind stapsgewijs groeit en het is aan ons om het kind daar goed in te begeleiden. 

Inspireren en nieuwsgierig zijn

‘Learning is not a race of information, it’s a walk of discovery’ 

Wij moeten met al onze kennis, inzicht en gezond verstand het kind tegemoet treden om het te inspireren tot een houding van nieuwsgierigheid en betrokkenheid. De voorbereide omgeving biedt hierin veel mogelijkheden, zowel de fysieke omgeving (klaslokaal, aandachtstafel) als de rol van de leerkracht. Deze houding stimuleren we door kinderen de ruimte te geven en ze zelf te laten ondernemen en te laten ontdekken. Vervolgens kunnen we met hen de diepte in gaan door inhoudelijk het gesprek aan te gaan, kinderen op nieuwe denksporen zetten, en ze vanuit een breder perspectief naar de wereld om zich heen te laten kijken. Zo ervaren de kinderen dat er meerdere manieren zijn om ergens naar te kijken. Als volwassenen binnen de school inspireren we elkaar door bij elkaar in de groepen te kijken en met elkaar te praten over onderwijs. Zo blijven we nieuwsgierig naar andere mogelijkheden en verbreden wij ook ons perspectief op het onderwijs. 

 
 
 
Cookie instellingen