OC

Wat doet de OC?

Basisonderwijs is in Nederland gratis. Maar er zijn een aantal voorzieningen en activiteiten die de overheid niet betaalt die wel heel belangrijk zijn voor een leuke schooltijd. Dankzij de vrijwillige ouderbijdrage realiseren we ieder schooljaar leuke en waardevolle extra’s voor de kinderen.

Zo brengt de Sint voor alle kinderen iets leuks mee, wordt de school in kerstsferen gebracht, maken we er een mooi feest van met carnaval, gaan we samen sporten, dragen we bij aan mooie nieuwe boeken voor de schoolbieb en nemen we in stijl afscheid van de groep 8-leerlingen. De OC organiseert deze activiteiten, via haar commissies. Soms doen we een ‘duurzame’ bijdrage aan iets wat hard nodig is op school, maar waar de middelen niet voor zijn. Denk hierbij aan investeringen op het plein en de tuintjes. Het belangrijkste waar wij naar kijken is of het iets extra’s is voor ALLE kinderen.

Verder fungeert de OC als klankbord voor het MT en de MR . De OC geeft daarbij gevraagd en ongevraagd advies op basis van signalen vanuit de ouders. 
Taken van de oudercommissie zijn dus:
1. organiseren van en bijdragen aan diverse extra activiteiten binnen school, zoals feesten en uitjes en de bibliotheek, de zogenaamde kersen op de taart;
2. beheren van de gedoneerde vrijwillige ouderbijdrage;
3. signalerende functie naar de MR en het MT

Elke locatie (Breda en Prinsenbeek) heeft zijn eigen oudercommissie (OC). Elke OC is een zelfstandige stichting en is ook als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

Samen maken we het naar school gaan voor de kinderen nog leuker!

Hoe is de OC georganiseerd?
De OC bestaat uit een Voorzitter, Penningmeester, Secretaris en OC-leden belast met de organisatie van activiteiten. De OC wordt daarnaast ondersteund door minimaal één leerkracht van de locatie en vrijwillige ouders die mee willen helpen bij een specifieke activiteit.
De OC komt vier tot zes keer per jaar bij elkaar op school voor afstemming van afspraken. Deze vergaderdata staan weergegeven op de activiteitenkalender van school. 

Ouderbijdrage
De oudercommissie (OC) ontvangt jaarlijks de vrijwillige ouderbijdrage en beheert en gebruikt deze gelden voor de organisatie van leuke aanvullende activiteiten voor de leerlingen. Ze doet dit in samenwerking met het managementteam (MT) en de kinderraad. De Medezeggenschapsraad (MR) houdt toezicht op een evenredige en valide besteding van de ouderbijdrage.
Voor dit schooljaar is de bijdrage vastgesteld op 27,50 per kind. Als een kind na 1 januari op school komt, vragen wij een bijdrage van 15,00 en als een kind na 1 april op school start hoeven jullie geen ouderbijdrage over te maken.
We benadrukken graag dat de bijdrage vrijwillig is. Ook als je deze niet kunt of wilt betalen mogen de kinderen aan alle activiteiten deelnemen. Maar zonder jullie bijdrage zullen we helaas niet alles kunnen realiseren.
Cookie instellingen